Spring naar inhoud

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten en producten door Happy Healthcare

Artikel 1. Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Happy Healthcare: die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten;
b. opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht verstrekt;
c. diensten: alle door Happy Healthcare aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder coaching en andere vormen van begeleiding en advisering, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere in opdracht van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht;
d. leerling: degene die deelneemt aan een begeleidings-, trainings-, advies- of coachingstraject, als hij niet zelf de opdrachtgever is;
e. cliënt: degene die zich aandient voor een medisch thermografisch consult.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden;
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Happy Healthcare diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn pas geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;
2. Niet alleen Happy Healthcare maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen;
3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever;
4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Happy Healthcare uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Offertes
1. De door Happy Healthcare gemaakte offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij anders aangegeven. Happy Healthcare is slechts aan de offertes gebonden als de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd;
2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven;
3. Offertes zijn gebaseerd op de bij Happy Healthcare beschikbare informatie.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
1. De met Happy Healthcare gesloten overeenkomsten leiden voor Happy Healthcare tot een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting, waarbij Happy Healthcare gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Happy Healthcare verlangd kan worden;
2. Als en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Happy Healthcare het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal steeds in overleg met de opdrachtgever plaatsvinden;
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Happy Healthcare aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Happy Healthcare worden verstrekt. Als de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Happy Healthcare zijn verstrekt, heeft Happy Healthcare het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen;
4. Happy Healthcare is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Happy Healthcare is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 5. Contractduur en opzegging
1. Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aan gegaan voor onbepaalde tijd tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen;
2. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Als de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst
1. Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen;
2. Als partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Happy Healthcare zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen;
3. Als wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Happy Healthcare de opdrachtgever hierover tevoren inlichten;
4. Als een vast honorarium is overeengekomen zal Happy Healthcare daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 7. Geheimhouding
1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie;
2. Aan de opdracht zal door Happy Healthcare niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.

Artikel 8. Intellectuele eigendom
1. Voor zover auteurs-, merk-, model-, handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door Happy Healthcare ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft Happy Healthcare houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam-, en andere rechtsaanduidingen niet wijzigen of verwijderen;
2. Happy Healthcare behoudt het recht de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Betaling
1. Betaling van producten dient vooraf plaats te vinden;
2. Betaling van overige diensten (coaching, voedingsadvies, leefstijladvies) dient -tenzij schriftelijk anders overeengekomen- binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden, op een door Happy Healthcare aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook;
3. Als de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is Happy Healthcare gerechtigd alle in opdracht van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.
4. Ingeval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente;
5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Happy Healthcare en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Happy Healthcare onmiddellijk opeisbaar zijn;
6. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur;
7. Als van Happy Healthcare meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan Happy Healthcare voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.

Artikel 10. Incassokosten
In geval opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door Happy Healthcare aan opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen dan is opdrachtgever aan Happy Healthcare buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij het navolgende geldt:
1. Voor zover opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt Happy Healthcare aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijk incassokosten, zoals is bepaald in -en wordt berekend conform- het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door Happy Healthcare wordt voldaan;
2. Voor zover opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt Happy Healthcare aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van EUR 173,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
1. Happy Healthcare aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Happy Healthcare;
2. De aansprakelijkheid van Happy Healthcare is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag;
4. Als door of in verband met het verrichten van diensten door Happy Healthcare of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Happy Healthcare aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Happy Healthcare afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat Happy Healthcare in verband met die verzekering draagt;
5. Elke aansprakelijkheid van Happy Healthcare voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 12. Annulering/ beëindiging van de overeenkomst
1. Happy Healthcare heeft het recht zonder opgave van reden een cursus, training, consult, begeleidings- of coachtraject te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren of de door de opdrachtgever aangewezen leerling te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Happy Healthcare betaalde bedrag;
2. De opdrachtgever voor een cursus, training, consult, begeleidings- of coachtraject heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een cursus, training, consult, begeleidings- of coachtraject te annuleren;
3. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 4 weken voor aanvang van de cursus of training kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de cursus, training, workshop of begeleiding-/coachtraject te voldoen;
4. Bij annulering binnen 4 weken tot 1 week voor aanvang van de cursus, training, workshop of begeleiding-/coachtraject is Happy Healthcare gerechtigd 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, bij annulering binnen 1 week het volledige bedrag;
5. Ingeval de opdrachtgever of de door de opdrachtgever aangewezen leerling na aanvang van de cursus, training, workshop of begeleiding-/coachtraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van Happy Healthcare, anders rechtvaardigen;
6. Een individueel begeleiding-/coachgesprek of consult voor een medisch thermografisch onderzoek kan tot 48 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos worden afgezegd of verplaatst. Bij afzegging of verplaatsing binnen 24 uur is Happy Healthcare gerechtigd 50% van het verschuldigde bedrag dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen. Als de opdrachtgever, cliënt of de aangewezen leerling zonder bericht vooraf niet op de geplande afspraak verschijnt, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht;
7. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

Artikel 13. Persoonsgegevens
Door het aangaan van een overeenkomst met Happy Healthcare wordt aan Happy Healthcare toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Happy Healthcare uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten en conform het privacyreglement.

Artikel 14. Geschillenbeslechting
1. Op iedere overeenkomst tussen Happy Healthcare en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing;
2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen Happy Healthcare gevestigd is.

NOOT: op producten van Floww zijn de Garantieregeling en de Algemene Voorwaarden WW Health Technology BV van toepassing.

Algemene Voorwaarden Happy Healthcare - april 2017